Psihološko testiranje
in ocena kompetenc

V Kadroom-u poteka organizacija in izvedba psiholoških testiranj in ocene kompetenc kandidatov. S psihološkim testiranjem pridobimo dodatne poglobljene informacije o posamezniku, zaposlenemu ali kandidatu za zaposlitev.

 

Kdaj je uporabno?

Izbira ob
zaposlovanju

Na podlagi celostnega pristopa v Kadroom-u pripravimo oceno primernosti posameznika za določeno delovno mesto ter delovno okolje in s tem pripomoremo k lažji in bolj zanesljivi izbiri.

Razvoj
kadrov

V okviru načrtovanja razvoja in izobraževanja zaposlenih pripravimo oceno posameznikovih lastnosti in kompetenc ter predloge za posameznikov razvoj spretnosti in sposobnosti.

Karierna
orientacija

Za pomoč pri izbiri karierne poti kandidatom pripravimo oceno potencialov in kompetenc ter predloge za usmeritev in razvoj poklicne poti.

Spoznavanje
samega sebe

Običajno z namenom lažjega in kakovostnejšega procesa sprejemanja nadaljnjih odločitev večinoma povezanih z nadaljnjo študijsko ali karierno potjo, lahko pa tudi z namenom splošne življenjske orientacije.

 

Tri točkovni sistem
obravnave kandidatov

Naš celosten pristop daje boljši vpogled v posameznikova močna področja ter morebitne ovire za uspešno delo na določenem delovnem področju, poleg tega pa tudi v njegov motivacijski, vrednotni in kompetenčni profil.

1. Vedenjski intervju

Razgovor je običajno prvi osebni stik s kandidati poleg prvotnega telefonskega pogovora. Skupaj s kandidatom pregledamo in dopolnimo podatke iz življenjepisa, skozi pogovor raziščemo kje in kako se posamezne kompetence kandidata izražajo v praksi.

Na tej točki kandidatom podrobno predstavimo razpisano delovno mesto in podjetje, ki je razpisalo pozicijo. V sproščenem vzdušju se pogovorimo o željah in potrebah kandidatov ter skupaj ugotovimo ali je razpisano delovno mesto za njih zanimivo ter ali ustrezajo zahtevam za to pozicijo. Kandidate spodbujamo k samorefleksiji in aktivnemu razmisleku o ustreznosti delovnega mesta za izpolnitev njihove ciljne karierne in življenjske poti.

S kandidati se nato pogovorimo o nadaljnih postopkih. Ti lahko na primer vključujejo drugi krog razgovorov, predstavitev kandidata naročniku in psihološko testiranje in ocenjevalni center. Udeležba v postopku kandidature za določeno delovno mesto je za kandidate povsem brezplačna.

Kandidatom se v zahvalo za njihov čas in trud ponudi tudi povsem brezplačen vpis v našo bazo iskalcev zaposlitve, ki zagotavlja njihovo obravnavo ob vsakem iskanju naših poslovnih partnerjev po kadru. Ob tem skrbimo za izključno anonimnost vse do trenutka, ko nam kandidati dovolijo, da jih osebno predstavimo naročniku.

2. Psihološko testiranje

Psihološko testiranje pomaga osvetliti lastnosti posameznika skozi objektivno, strandardizirano luč, ki prispeva k širini naše podobe o kandidatu ter dopolni in relativizira osebne (če tudi strokovne) vtise strokovnih sodelavcev o kandidatu.

Razpolagamo z različnimi osebnostnimi vprašalniki, testi sposobnosti, vprašalniki stališč, interesov in vrednot, ki so odobreni s strani Centra za psihodiagnostična sredstva ali pa so dostopni, pogosto uporabljeni in preverjeni na slovenskem tržišču. Naša storitev v celoti temelji na profesionalnih standardih stroke in vam zagotavlja etično in zaupno obravnavo.

Vsebina samega testiranja je odvisna od pozicije, za katero stremi kandidat oziroma od kompetenc, ki so predmet ocenjevanja glede na razpisano delovno mesto. Enostavnejša testiranja lahko trajajo le uro ali dve, bolj zahtevna pa so običajno razdeljena na več dni, da so bolj človeku prijazna.

Del preverjanja je opravljen individualno, del pa poteka skupinsko. Prav tako skupinsko poteka ocenjevalni center, v katerem se kandidati lahko preizkusijo v različnih socialnih situacijah.

3. Ocenjevalni center

V zadnjem delu preverjanja kandidatov opravimo ocenjevalni center, ki omogoča vpogled v vedenje in kandidatove kompetence v praksi. Ocenjevalni center simulira situacije in naloge, preko katerih ugotavljamo izraženost kompetenc, ki se potrebne za določeno delovno mesto.

Skozi različne vaje in naloge se kandidati preizkusijo v različnih individualnih in skupinskih nalogah, ki neposredno preverjajo njihove komunikacijske, družabne, vodstvene, organizacijske in druge kompetence. Opažanja iz ocenjevalnega centra nam skupaj s podatki iz psihološkega testiranja in vedenjskega intervjuja omogočajo visoko verjetnost pravega izbora kandidata glede na specifične potrebe določenega delovnega mesta in okolja.

Rezultati testiranja, ki jih pojasnimo v okviru izdaje psihološko - strokovnega mnenja kandidatom omogoča nov vpogled v svoje osebnostne lastnosti in strukturo, intelektualne in druge specifične sposobnosti ter dragocene povratne informacije o vtisu, ki so ga pustili ob preizkusu praktičnih kompetenc v ocenjevalnem centru.

Posamezniki se s pridobljenim psihološko - strokovnim mnenjem (in svojo opredelitvijo do njega) tako lahko obveščeno odločajo o svojih nadaljnih korakih na poti svojega razvoja in usmerjeno izbirajo tako delovna mesta kot izobraževalne sklope, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam.

 

Predstavitev rezultatov

Stremimo k temu, da so rezultati celotnega postopka testiranja za kandidate in podjetja kar se da razumljivi in oprijemljivi, zato jih grafično in vsebinsko lično predstavimo v psihološko - strokovnem mnenju.

Za podjetja pripravimo tudi primerjavo rezultatov izbranih kandidatov iz ožjega kroga izbora za določeno delovno mesto.

 
 
 
 

Psihološko - strokovno mnenje o kandidatu

V psihološko - strokovnem mnenju interpretiramo rezultate ocenjevanja različnih razsežnosti posameznikovih kompetenc in značajskih lastnosti, ki pomembno vplivajo na uspešnost kandidata kot zaposlenega na določenemu delovnemu mestu.

Poleg področij osebnostnih lastnosti, splošnih in specifičnih intelektualnih sposobnosti, stališč, poklicnih interesov, vrednot in kompetenc osebe, lahko s psihološkim testiranjem pridobimo tudi vpogled v nekatere ostale posameznikove značilnosti na primer motivacijo za delo, sposobnost dela v timu in podobno.

Analizo psihološkega testiranja poslovnim partnerjem ali posameznikom ponudimo v obliki strokovno psihološkega mnenja, na željo pa je možen tudi individualen posvet s psihologom ali psihoterapevtom.

 
 

Profil osebnostnih
lastnosti posameznika

Večinoma se odločamo za uporabo vprašalnika, ki meri izraženost petih ključnih osebnostnih lastnosti, podamo pa vam tudi podrobnejšo interpretacijo posameznih poddimenzij. Vprašalnik temelji na modelu velikih pet faktorjev, ki je danes v svetu eden izmed najbolj poznanih in proučevanih modelov osebnosti. Vprašalnik vključuje tudi lestvico, ki meri težnjo kandidata po dajanju socialno zaželenih odgovorov.

Pomembno je vedeti, da osebnostnih značilnosti posameznika ne moremo interpretirati kot dobrih ali slabih samih po sebi. Te lastnosti so lahko le bolj ali manj izražene in zato tudi bolj ali manj ustrezne za določeno delovno mesto.

Profil splošnih in specifičnih
intelektualnih sposobnosti

Intelektualne sposobnosti predstavljajo potencial, ki posamezniku omogoča uspešnost na določenem področju dela. Ugotavljamo jih s testi splošnih in specifičnih intelektualnih funkcij, po potrebi pa tudi s testi pozornosti, spomina, koncentracije in hitrosti procesiranja informacij.

Uporabljamo tudi test praktične inteligentnosti in pristopa k reševanju problemov, kjer ugotavljamo ali je kandidat praktičen, kako hitro se znajde v novi situaciji; ali kandidat deluje po principu poskusov in napak ali k novemu problemu pristopi analitično.

Profil stališč, poklicnih
interesov in vrednot

S tovrstnimi vprašalniki npr. ugotavljamo stališča do vodenja; katere vrednote v življenju posameznika so zanj najpomembnejše in katere manj pomembne ter izraženost posameznih poklicnih interesov pri posamezniku – ali je posameznik bolj raziskovalen, podjetniški, realistični … tip.

Na ta način dobimo odlične informacije o tem, v katerih poklicih ali vrstah dela bo ta posameznik uspešen, bo svoje delo z veseljem opravljal in bo motiviran za delo.

Kompetenčni profil
posameznika

V kolikor poleg psihološkega testiranja, kandidata vključimo tudi v ocenjevalni center, lahko podamo tudi poglobljeno oceno razvitosti posameznikovih kompetenc.

Izpostavimo tako njegove vrline, močna področja, kot tudi področja, ki jih je potrebno izboljšati.

Rezultati in opažanja iz psihološkega testiranja in kompetenčnega dela se po izkušnjah zelo lepo dopolnjujejo in dam dajejo globljo in zanesljivejšo informacijo.

 
 

Načrtovanje razvoja kompetenc

Ena glavnih uporabnosti psihološko - strokovnega mnenja je prav v usmerjanju razvojne poti posameznika. V Kadroom-u v ta namen omogočamo razvijanje široke palete kompetenc. Razvoj kompetenc krepi zmožnosti zaposlenih, da podjetje dosega optimalen učinek z obstoječimi človeškimi viri.

 
 
Quote

S podjetjem Kadroom sem se seznanil pri psiholoških testiranju za razpisano delovno mesto. Celodnevna testiranja in preverjanja primernosti kandidata so lahko psihično zelo naporna. Strokovnjaki podjetja so testiranje izvedli dinamično in igrivo, pa vendar resno in strokovno.

Sproščeno vzdušje in vzpostavitev sodelovanja med kandidati me je prijetno presenetilo. Strokovnjakom na strani Kadroom pa gre pohvala, da so za kandidate stresno testiranje spremenili v pozitivno izkušnjo.

Quote

Samo, 50 let

Vodja projektov

 
 

Prilagodljivost vsebine
psihološkega testiranja

Vsebino psihološkega testiranja prilagodimo željam in potrebam naših partnerjev ali posameznika. Vedno upoštevamo zahteve posameznega delovnega mesta in delovnega okolja ter skupaj z vami oblikujemo najprimernejšo rešitev. Postopek iskanja in selekcije kandidata lahko za vas izvedemo v celoti ali le kot dopolnitev obstoječih zaposlitvenih postopkov.